• Nepažintas lietuvių gyvenimas Amerikoje: pagal O. Ramanauskienės-Lužienės faleristikos rinkinį

     Nepažintas lietuvių gyvenimas Amerikoje: pagal O. Ramanauskienės-Lužienės faleristikos rinkinį

   Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinyje saugomi reti ir įdomūs ženklai, į Lietuvą atkeliavę iš Jungtinių Amerikos Valstijų. 1939 m. Amerikos lietuvių organizacijų faleristikos artefaktus padovanojo uoli ir veikli Lietuvos dukra, tuomet gyvenusi Čikagoje, Ona Ramanauskienė-Lužienė.
   M. K. Čiurlionio muziejaus archyve saugomas laiškas, rašytas 1938 m. liepos 12 d. Lietuvos pasiuntinybėje Londone dirbusio nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Broniaus Kazio Balučio, kuriame spalvingai pristatoma dovanotų ženklų savininkė. Minėtame laiške jis rašė: „Ponią Oną Ramanauskienę turėjau progos pažinti eilę metų, kuomet ji gyveno Čikagoje ir vėliau Lawrence, Mass... aš visados prisimenu p. Ramanauskienę, kaipo karštą lietuvę-patriotę, kuriai visi tautiniai reikalai ne tik rūpėjo, bet buvo artimi jos širdžiai. Aš abejoju, ar buvo toks lietuviškas reikalas, prie kurio ji neprisidėjo savo darbu ar pinigu... ir ypatingai daug dirbo Tėvynės dirvoje su savo nepamirštamos atminties vyru, prakilniu lietuviu-darbininku p. Ramanausku.“ Ji dalyvavo įvairiose lietuvių draugijose, buvo deleguota į Susivienijimo lietuvių Amerikoje (toliau SLA) rengiamus seimus.
   O. Ramanauskienės-Lužienės sukauptas faleristikos rinkinys, pasiekęs Lietuvą, nėra gausus, tačiau leidžia susidaryti vaizdą apie XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje JAV gyvenusius lietuvius. Pristatomus ženklus galima klasifikuoti į dvi grupes: vieni jų buvo skirti SLA seimų delegatams, antrieji priklausė Amerikos lietuvių įkurtų draugijų nariams.
   SLA istorija yra labai įdomi ir artimai susijusi su visų Amerikos lietuvių tautiniu ir kultūriniu gyvenimu. Šios organizacijos veikloje atsispindi lietuvių išeivijos gyvenimas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Sumanymas įkurti SLA iškilo 1886 m. balandžio 17 d. Niujorke, Lietuviško balso draugijoje. Pagrindiniais idėjos autoriais laikomi dr. J. Šliūpas, P. Paseckas ir P. Ramanauskas. SLA įkurtas kilniais lietuvybės palaikymo tikslais. Tų pačių 1886 metų rugpjūčio 15 d. įvyko pirmasis seimas, kuriame dalyvavo vienuolikos draugijų atstovai. Šiame seime buvo nustatyti pagrindiniai naujos organizacijos tikslai: pirkti žemes ir namus, steigti mokyklas, prieglaudos namus našlaičiams ir seniems žmonėms, statyti lietuvių bažnyčias; steigti biržas darbininkams, šelpti mirusio nario šeimą. SLA visas problemas spręsdavo seimuose, kurių liudininkus – ženklus – išsaugojo O. Ramanauskienė-Lužienė.
   Antrąją pristatomų faleristikos artefaktų grupę sudaro ženklai, XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje priklausę Amerikoje įkurtoms lietuvių draugijoms. Šios bendruomenės atliko svarbų vaidmenį lietuvių išeivijos gyvenime. SLA pradininkas V. Džiankauskas rašė: „ Lietuvininkai čia turi savo draugystes, daugiausia broliškos pašalpos... gyvena dideliais būriais, vienoje ar kitoje vietoje, todėl nenutausta ir nepameta kalbos bei kitų lietuviam brangių dalykų.“
   Broliškos savišalpos susivienijimai Amerikoje ypač ėmė burtis XIX a. antroje pusėje. Per 1890–1900 metų laikotarpį buvo įkurtos net 65 draugijos. O. Ramanauskienė-Lužienė aktyviai įsijungė net į kelių iš jų veiklą. Ji išsaugojo ženklus draugijų, kurių veikloje dalyvavo: Šv. Kazimiero brolių ir seserų draugijos, Šv. Juozapo broliškos pagalbos draugijos, Šv. Jurgio broliškos šalpos draugijos, Šv. Andriejaus broliškos pagalbos draugijos, Dr. Vinco Kudirkos giedotojų draugijos, Šv. Onos draugijos ir Tėvynės mylėtojų draugijos.
   Negausus faleristikos rinkinys atskleidžia turtingą ir prasmingą lietuvių tautos išeivijos puslapį. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Amerikoje sukurti mažieji paminklai suteikia galimybę tyrinėti tarptautinę faleristikos raidą, o ženklų publikavimas ir sklaida įprasmina praeities istorijos pažinimą.

   Tekstą parengė Danutė Gruzdienė.

Parodos objektai

   
 • Amerikos lietuvių sąjungos kasmetinio suvažiavimo delegato ženklas

  Amerikos lietuvių sąjungos kasmetinio suvažiavimo delegato ženklas, 1912 m.

  1886 m. JAV buvo įkurta organizacija – „Susivienijimas Lietuvių Amerikoje“ (SLA), kuri rūpinosi įvairiais lietuvybės palaikymo tikslais. SLA rengdavo kasmetinius suvažiavimus, kurių delegatams sukūrė specialius ženklus. Šis Amerikos lietuvių sąjungos kasmetinio suvažiavimo ženklas sukurtas 1912 m. Eksponatas sudarytas iš dviejų dalių: stačiakampio formos metalinio ženklo su įrašu „Delegate“ ir šilko juostos, kuri suskaidyta į dvi vertikalias mėlynos ir baltos spalvos kolonas, dekoruotas Lietuvos ir Amerikos vėliavėlėmis, o žemiau jų yra užrašas aukso spalvos raidėmis: „ANNUAL CONVENTION LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIKA BROOKLYN, N.Y. JUNE 8, 1912“. Juostos apatinė dalis papuošta dekoratyvia metalizuotų, aukso spalvos siūlų juostele su kuteliais.   

 • Lietuvių visuotinio seimo delegato ženklas

  Lietuvių visuotinio seimo delegato ženklas, 1914 m.

  Lietuvių visuotinio seimo delegato ženklas sudarytas iš metalinės dalies ir juostelės, kuri papuošta kaspinėliu. Metalinė dalis – stačiakampės formos ženklas su įrašu gelsvame fone juodomis raidėmis „DELEGATAS“. Eksponato juostelė gelsvos spalvos, perlenkta į dvi lygias dalis, prie jos prisegtas tokios pačios spalvos kaspinėlis, kuris yra perrištas JAV vėliavos simboline juostele. Ant juostelės yra užrašas: vienoje dalyje „LIETUVIŲ VISUOTINIS SEIMAS SPALIO 1, 2, 3. 1914“, kitoje – „BROOKLYN, N. Y.“.

 • Tėvynės mylėtojų draugijos V seimo vedėjo ženklas

  Tėvynės mylėtojų draugijos V seimo vedėjo ženklas, 1912 m.

  Eksponatas sudarytas iš juostelės ir kaspinėlio. Kaspinėlis sulenktas iš dviejų siaurų juostelių: viena mėlynos spalvos, antroji – baltos bei perrištas JAV vėliavos simboline juostele. Ženklo juostelė dviejų spalvų – mėlynos ir baltos. Ant juostelės yra užrašas, aukso spalvos raidėmis: „VEDĖJAS T. M. D. V SEIMAS 4 d BIRŽELIO 1912 m. BROOKLYN, N. Y.“. Juostelės apačioje pritvirtinta dekoratyvi metalizuotų siūlų, aukso spalvos juostelė su kuteliais.     

 • Dr. V. Kudirkos giedotojų draugijos ženklas

  Dr. V. Kudirkos giedotojų draugijos ženklas, XX a. pr.

  Dr. V. Kudirkos giedotojų draugijos ženklas sudarytas iš kokardos pritvirtintos prie juostelės, kuri papuošta kaspinėliu. Kokarda pagaminta iš žydros ir baltos juostelės surauktų dekoratyvių elementų, kurie išdėstyti pagal eiliškumą – žydra keičia baltą spalvas. Kokarda pritvirtinta prie perlenktos juostelės, kurios viena dalis žydra, kita balta. Ant žydros juostelės dalies yra užrašas aukso spalvos raidėmis – „Dr. V. Kudirkos“, o ant kitos juostelės dalies – „GIEDORIŲ DR-TE CHICAGO, ILL.“. Po kokarda yra yra prisegtas kaspinėlis, papuoštas aukso spalvos metalizuoto siūlo kuteliais. Tarp kaspinėlio ir kokardos pritvirtinta dar viena dekoratyvi detalė – austos juostelės kvadrato formos fragmentas, kuriame vaizduojama arfa, papuošta laurų lapų vainiku. Virš šios dekoratyvios detalės pritvirtintas dobilo lapo siluetas, pagamintas iš metailizuoto siūlo ir vielutės.

 • Šv. Onos draugijos nario ženklas

  Šv. Onos draugijos nario ženklas, 1906 m.

  Eksponatas sudarytas iš stilizuotos formos, aukso spalvos metalinės plokštelės ir juostelės. Juostelė dvispalvė – žydros ir baltos spalvų, papuošta rozete. Rozetė sudaryta iš keturių lapelių, kurie yra baltos ir žydros spalvos, prisegta prie juostelės metaliniu ženklu. Ženklas yra apvalios formos, jo viduje vaizduojama Šv. Ona su Marija. Ant juostelės yra užrašas aukso spalvos raidėmis: „Draugyste Sz Onos užd. 9 ta d Kova 1906 m. LAWRENCE, MASS.“. Juostelės viršuje, abiejuose šonuose pritvirtinta po vieną kutelį, pagamintą iš aukso spalvos metalizuotų siūlų. Juostelės apačioje pritvirtinta dekoratyvi metalizuotų siūlų, aukso ir sidabro spalvų juostelė su kuteliais.    

 • Šv. Kazimiero draugijos brolių ir seserų ženklas

  Šv. Kazimiero draugijos brolių ir seserų ženklas, XX a. pr.

  Eksponatas sudarytas iš dviejų metalinių plokštelių ir medaliono. Viršutinė plokštelė stačiakampio formos, puošta stilizuotos formos, aukso spalvos metaliniais apvadais, ir su užrašu: „ŠV. KAZIMIERO DR.“. Antroji plokštelė – stilizuotos formos su aukso spalvos apvadu ir užrašu: „BROLIŲ IR SESERŲ“, metaliniais žiedeliais pritvirtinta prie pirmosios. Prie antrosios plokštelės pritvirtintas medalionas taip pat metaliniais žiedeliais. Apvalios formos medalionas puoštas dekoratyviu aukso spalvos metaliniu apvadu, kurio centre vaizduojamas Šv. Kazimieras su karalaičio drabužiais. 

 • Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) XXIV seimo delegato ženklas

  Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) XXIV seimo delegato ženklas, 1909 m.

  Eksponatas sudarytas iš ženklo prisegto prie juostelės. Stačiakampio formos ženklas dekoruotas stilizuotu aukso spalvos metaliniu apvadu. Ant ženklo yra užrašas juodos spalvos raidėmis – „DELEGATAS“. Prie jo pritvirtinta balta juostelė, kurios pabaigoje pritvirtintas apvalios formos medalionas, dekoruotas metaliniu apvadu. Medaliono fonas mėlynos spalvos, jo centre vaizduojamas baltos spalvos vytis ir baltos spalvos raidės „S. L. A.“. Ženklo metalinė dalis su juostele ir medalionu prisegti prie žydros spalvos juostelės. Pastaroji juostelė su užrašu, aukso spalvos raidėmis: „XXIV SEIMAS S. L. A. WORCESTER, MASS, BERŽELIO 1, 2, 3, 4 ir 5, 1909.“, apačioje papuošta dekoratyvia, sidabro spalvos, metalizuotų siūlų kuteliais juostele.   

 • Šv. Kazimiero brolių ir seserų draugijos ženklas

  Šv. Kazimiero brolių ir seserų draugijos ženklas, 1889 m.

  Eksponatas sudarytas iš metalinio ženklo ir juostelės. Ženklą sudaro dvi metalinės plokštelės ir metalinis medalionas. Pirmoji plokštelė stačiakampio formos, papuošta aukso spalvos, metaliniu stilizuotu apvadu, su užrašu juodomis raidėmis: „SV. KAZIMIERO DR.“. Antra plokštelė – stilizuotos formos, puošta aukso spalvos metalizuotu apvadu, su užrašu: „BROLIŲ IR SESERŲ“. Medalionas apvalios formos, dekoruotas puošniu aukso spalvos metaliniu apvadu. Jo centre vaizduojamas šv. Kazimieras, karališkais rūbais, rankoje laikantis leliją. Visos trys detalės tarpusavyje sujungtos metaliniais žiedeliais ir pritvirtintos prie tamsiai mėlynos spalvos juostelės. Juostelė su užrašu „DRAUGISTE“ po šiuo žodžiu šv. Kazimiero portretas apvaliame, dekoruotame, aukso spalvos rėmelyje bei dvi didžiosios raidės „S K“. Juostelės viduryje prisiūta dekoratyvi, sidabro spalvos, metalizuotų siūlų juostelė su kuteliais. Po šia detale yra užrašas – „UŽDĖTA 4. LIEPOS 1889 m. BOSTON, MASS.“.

 • Šv. Juozapo broliškos pagalbos draugijos ženklas

  Šv. Juozapo broliškos pagalbos draugijos ženklas, 1892 m.

  Eksponatas sudarytas iš metalinio ženklo ir juostelės. Ženklas stilizuotos formos su aukso spalvos apvadu. Jo centre vaizduojamas juodos spalvos kryželis. Ženklas prisegtas prie juodos spalvos juostelės. Ant  juostelės yra užrašas, baltos spalvos raidėmis: „DRAU. BR. PAGELBOS Szv. JUZUPO“. Po šiuo užrašu vaizduojamas šv. Juozapas su kūdikėliu, rankose laikančiu leliją. Po piešiniu užrašyta: „Uždėta 27. d, Sausio 1892 BOSTON (?), PA.“. Juostelės apačia papuošta dekoratyvia aukso spalvos juostele su kuteliais.

 • Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) 104 kuopos ženklas

  Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) 104 kuopos ženklas, XX a. pr.

  Eksponatas sudarytas iš metalinio ženklo ir juostelės. Ženklas sudarytas iš dviejų metalinių plokštelių ir medaliono, kurie tarpusavyje sujungti metaline, aukso spalvos grandinėle. Pirmoji plokštelė stačiakampio formos, papuošta metaliniu, dekoratyviu aukso spalvos apvadu. Šioje plokštelėje pavaizduotos dvi rankos, spaudžiančios viena kitą. Antra plokštelė stačiakampio formos, papuošta metaliniu aukso spalvos apvadu ir užrašu: „MEMBER“. Medalionas apvalios formos, papuoštas aukso spalvos lauro lapų vainiku, kurio viršuje vaizduojamas aukso spalvos erelis. Medaliono centre vaizduojamas baltos spalvos vytis tamsiai mėlyname fone. Ženklas prisegtas prie mėlynos juostelės, ant kurios yra užrašas: „S. L. A. NO. KOPA 104 CAMBRIDGE, MASS.“. Juostelės apačioje prisiūta dekoratyvi, aukso spalvos metalizuotų siūlų juostelė su kuteliais.

 • Šv. Andriejaus broliškos pagalbos draugijos ženklas

  Šv. Andriejaus broliškos pagalbos draugijos ženklas, XX a. pr.

  Eksponatas sudarytas iš metalinio ženklo ir juostelės. Ženklas stilizuotos formos, dekoruotas aukso spalvos metaliniu apvadu, jo centre yra juodos spalvos kryželis. Juostelė tamsiai violetinės spalvos su užrašu: „DR. BROLISZKOS PAGIALBOS VARDAN Sv. ANDRIEJAUS Uždėta 26 d. Rugpjūčio..., PITSBURGAS, PA.“. Juostelė apsiūta aukso spalvos metalizuotų siūlų siaura, dekoratyvia juostele. 

 • Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) XXI seimo delegato ženklas

  Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) XXI seimo delegato ženklas, 1906 m.

  Eksponatas sudarytas iš ženklo ir juostelės. Ženklas – apvalios formos su metaliniu, aukso spalvos dekoratyviu apvadu. Jo centre, mėlyname fone vaizduojamas baltos spalvos vyčio simbolis ir apačioje raidės „S. L. A.“. Ženklas prisegtas prie baltos spalvos juostelės, kuri sulenkta į dvi lygias dalis. Ant vienos juostelės dalies yra užrašas: „DELEGATAS / XXI SEIMO S. L. A.“, ant kitos – „CHICAGO, ILJ. / GEGUŽIO 28-29--30-31, 06.“. Tarp juostelės ir ženklo yra pritvirtintas kaspinėlis, pagamintas iš tokios pačios juostelės.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.