• Lietuvių išeivijos aplinka fotografijose iš A. M. Račkaus rinkinio

   Lietuvių išeivijos aplinka fotografijose iš A. M. Račkaus rinkinio

   Aleksandras Mykolas Račkus (Čekiškė 1893 – 1965 Čikaga) žinomas kaip gydytojas, numizmatas, visuomenininkas, kolekcininkas. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Fototekos ir dokumentacijos skyriuje saugoma per 1700 fotografijų iš jo rinkinio. Didžiausia šio rinkinio dalis sukaupta Račkui gyvenant Amerikoje. XX a. 2–4 deš. gavęs Lietuvos vyriausybės kvietimą dalyvauti Pirmajame pasaulio lietuvių kongrese Kaune, 1935 m. kolekcininkas atvežė į Lietuvą Lietuvių numizmatikos ir istorijos muziejaus (Lietuvoje pristatytas kaip Dr. A. M. Račkaus muziejus) kolekciją. Užsienio lietuviams remti draugijos padedamas, Vytauto Didžiojo muziejuje Račkus atidarė dvi parodas bendru pavadinimu „Kaip lietuviai Amerikoj gyvena?“. Joms pasibaigus, apie 80 000 eksponatų perdavė Lietuvai už simbolinę 100 000 Lt sumą.
   1935 m. spalio 31 d. sudaryta A. M. Račkaus eksponatų rinkinio ir bibliotekos dovanojimo sutartis. Po metų deponuoti A. M. Račkaus muziejaus eksponatai priimti nuolat saugoti į Vytauto Didžiojo kultūros muziejų (toliau – VDKM). Čia A. M. Račkus pradėjo dirbti naujai įsteigto Istorinio skyriaus vedėju ir vadovavo jam iki 1938 m. gegužės 12 d.
   Gyvendamas Amerikoje, A. M. Račkus rinko lituanistinę ikonografinę medžiagą ir jos kontekstą atspindinčią medžiagą. Fotografijose vaizduojama lietuvių išeivių gyvenamoji, darbinė, organizacinė, religinė aplinka, pati įvairiausia veikla, kuria lietuviai užsiėmė emigracijoje. Nuotraukos rinktos iš visų Amerikos valstijų, kur gausiau gyveno emigrantai iš Lietuvos. Šioje kolekcijoje savo dydžiu ir preciziškai sutvarkytomis nuotraukomis išsiskiria fotografo Jono A. Kubiliaus fotografijų rinkinys, kurį sudaro 384 fotografijos. Mažesnes grupes A. M. Račkaus rinkinyje sudaro kitų lietuvių fotografų, kaip antai: V. J. Stankūno, P. Conrado, V. Velžio, P. Pučkoriaus, J. A. Mickeliūno, J. Baltrušo (Baltrušaičio) fotografijos. Lietuvius išeivius ir jų aplinką taip pat fotografavo amerikiečiai fotografai bei fotostudijos: Herbertas Rebmanas, Jackas Thammas, J. M. Macas Fadyenas, „Precin Studio“, „Wyoming Studio“ ir kt. Kai kurios nuotraukos kitoje pusėje pažymėtos antspaudu: Pasaulio lietuvių I Kongreso spaudos parodos eksp. eilės Nr., bylojančiu apie konkrečios fotografijos dalyvavimą minėtoje parodoje Kaune 1935 metais.
   Iš įvardintų fotografų didesniu nuotraukų skaičiumi ir įvairesne tematika išsiskiria V. J. Stankūnas ir P. Conradas. Jie specializavosi fotografuoti lietuvių bendruomenę, fiksavo ne statišką aplinką, o gyvenimą, sukosi įvairių renginių centre. Šių fotografų nuotraukose įamžinti menininkai, sportininkai, visuomenės veikėjai, tiesa, esama ir pavienių architektūros nuotraukų.
   J. A. Kubilius fotografavo lietuvių išeivijos aplinką. Tai valstijų, išsidėsčiusių JAV šiaurės rytų, rytų ir pietryčių dalyse, miestai. J. A. Kubilius apsilankė ir fotografavo dešimtyje valstijų ir septyniasdešimtyje miestų. Kubiliaus fotografijų rinkinyje galima išskirti ciklus įvairiomis temomis: bažnyčių ir vienuolynų aplinka, architektūra, interjerai. Bažnyčioms ir vienuolynams priklausantys pastatai – klebonija, mokykla, svetainė. Daug dėmesio fotografas J. A. Kubilius skyrė žiniasklaidai ir leidybai (dienraščių redakcijos, spaustuvės, leidyklos). Visuomeninė lietuvių išeivijos veikla pristatoma susivienijimų ir draugijų nuotraukomis.
   Dar vienoje gausioje nuotraukų grupėje pristatomi lietuvių verslai paslaugų teikimo, aptarnavimo sferoje (bankai, degalinės, salonai, maisto ir buitinių prekių parduotuvės, kepyklos, restoranai, kavinės / užkandinės, aludės, klubai ir kt.). Pramonės sritį iliustruoja fabrikų nuotraukos. J. A. Kubilius įamžino ir kultūros įstaigas: svetaines-lietuvių sales, teatrus. Lietuviai taip pat teikė medicinos ir farmacijos paslaugas. J. A. Kubilius fotografavo ne tik konkrečius pastatus, bet ir lietuviškumu pasižyminčias gatves. Neįsivaizduojama lietuvių veikla be ūkininkavimo, todėl J. A. Kubilius užfiksavo ir lietuvių ūkius.
   Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugomos fotografijos yra vertinga lietuvių išeivijos aplinkos ikonografinė medžiaga, galinti pasitarnauti įvairioms studijoms apie lietuvių išeivių gyvenseną JAV XX a. 3–4 deš. ir jų įvaizdinimui.

   Vaida Sirvydaitė-Rakutienė

   Tekstas parengtas remiantis ČDM Fototekos ir dokumentacijos skyriaus vadovės Vaidos Sirvydaitės-Rakutienės straipsniu „Lietuvių išeivijos aplinka fotografijose iš A. M. Račkaus rinkinio“, publikuotu Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2019 m.

Parodos objektai

   
 • Amerikos lietuviai. Tėvų marijonų vienuolyno namai

  Amerikos lietuviai. Tėvų marijonų vienuolyno namai, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Tėvų marijonų vienuolyno namai. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „253; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Tėvų Marijonų vienuolyno namai ~ Hinsdale, ILL.“ ; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna“.

 • Amerikos lietuviai. Lietuvių prekybos korporacija

  Amerikos lietuviai. Lietuvių prekybos korporacija, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Lietuvių prekybos korporacija. Fotografo numeracija: „380“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Lietuvių Prekybos Korporacija – Waterbury, Conn.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna“.

 • Amerikos lietuviai. „Venta“ – lietuvių susivienijimo Amerikoje 103 kuopos pastatas

  Amerikos lietuviai. „Venta“ – lietuvių susivienijimo Amerikoje 103 kuopos pastatas, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. „Venta" - lietuvių susivienijimo Amerikoje 103 kuopos pastatas. Fotografo numeracija: „378“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Venta“ – Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 103 kuopa Waterbury, Conn.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna“.

 • Amerikos lietuviai. Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčia

  Amerikos lietuviai. Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčia, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčia. Pasirašyta: „J. A. Kubilius foto.“; fotografo numeracija: „223“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčios frontas ~ Chicago. ILL.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna“.

 • Amerikos lietuviai. Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios freska „Šv. Kazimiero apsireiškimas“

  Amerikos lietuviai. Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios freska „Šv. Kazimiero apsireiškimas“, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios freska „Šv. Kazimiero apsireiškimas“. Pasirašyta: „J. A. Kubilius foto.“; fotografo numeracija: „60“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios paveikslas „Šv. Kazimiero apsireiškimas“ ~ Pitt“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna“.

 • Amerikos lietuviai. Šv. Jurgio parapijos bažnyčia

  Amerikos lietuviai. Šv. Jurgio parapijos bažnyčia, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Šv. Jurgio parapijos bažnyčia, įsteigta 1913 metais. Pasirašyta: „J. A. Kubilius foto.“; fotografo numeracija: „300“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Šv. Jurgio Parapijos Bažnyčios Sklepas iš lauko Įsteigta 1913 – Albany N. Y.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna“.

 • Amerikos lietuviai. Labiausiai lietuvių apgyvedinta Fernon gatvė

  Amerikos lietuviai. Labiausiai lietuvių apgyvedinta Fernon gatvė, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Labiausiai lietuvių apgyvedinta Fernon gatvė. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „9“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Fernon gatvė, kaipo skaitlingiausiai lietuvių apgyventa – Philadelphia, Pa.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna“.

 • Amerikos lietuviai. Spaustuvė „Margutis

  Amerikos lietuviai. Spaustuvė „Margutis", XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Spaustuvė „Margutis", lauko iškaba: „Margutis“ Knygynas ir redakcija. Fotografo numeracija: „261“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Margutis“ spaustuvė ~ Chicago, ILL.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna“.

   

   

 • Amerikos lietuviai. Spaustuvė „Draugas“

  Amerikos lietuviai. Spaustuvė „Draugas“, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Spaustuvė „Draugas", lauko iškaba: „Draugas“ Lietuvių dienraštis ir „Draugo“ laivakorčių agentūra“. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „260“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Draugo“ spaustuvė ~ Chicago, ILL.“;

  nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna“.

   

 • Amerikos lietuviai. Šv. Kryžiaus ligoninė. Ligoninės diena

  Amerikos lietuviai. Šv. Kryžiaus ligoninė. Ligoninės diena, 1932 m.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Šv. Kryžiaus ligoninė. Ligoninės diena. Fotografijos aprašymas ant pasporto: „Šv. Kryžiaus ligoninė / ligoninės diena ~ 1932 ~ Chicago Illinois“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna“.

   

   

   

 • Amerikos lietuviai. Šeporaičio gaiviųjų gėrimų fabrikas

  Amerikos lietuviai. Šeporaičio gaiviųjų gėrimų fabrikas, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Šeporaičio gaiviųjų gėrimų fabrikas. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „61“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Pono Šeporaičio minkštų gėrymų išdirbimo fabrikas ~ Pittston, Pa.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Amerikos lietuviai. Lietuvių auditorijos namai

  Amerikos lietuviai. Lietuvių auditorijos namai, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Lietuvių auditorijos namai. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „275“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Lietuvių Auditorijos namai ~ Chicago, ILL.“ ; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 6
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.