• Lietuvių išeivijos aplinka fotografijose iš A. M. Račkaus rinkinio

   Lietuvių išeivijos aplinka fotografijose iš A. M. Račkaus rinkinio

   Aleksandras Mykolas Račkus (Čekiškė 1893 – 1965 Čikaga) žinomas kaip gydytojas, numizmatas, visuomenininkas, kolekcininkas. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Fototekos ir dokumentacijos skyriuje saugoma per 1700 fotografijų iš jo rinkinio. Didžiausia šio rinkinio dalis sukaupta Račkui gyvenant Amerikoje. XX a. 2–4 deš. gavęs Lietuvos vyriausybės kvietimą dalyvauti Pirmajame pasaulio lietuvių kongrese Kaune, 1935 m. kolekcininkas atvežė į Lietuvą Lietuvių numizmatikos ir istorijos muziejaus (Lietuvoje pristatytas kaip Dr. A. M. Račkaus muziejus) kolekciją. Užsienio lietuviams remti draugijos padedamas, Vytauto Didžiojo muziejuje Račkus atidarė dvi parodas bendru pavadinimu „Kaip lietuviai Amerikoj gyvena?“. Joms pasibaigus, apie 80 000 eksponatų perdavė Lietuvai už simbolinę 100 000 Lt sumą.
   1935 m. spalio 31 d. sudaryta A. M. Račkaus eksponatų rinkinio ir bibliotekos dovanojimo sutartis. Po metų deponuoti A. M. Račkaus muziejaus eksponatai priimti nuolat saugoti į Vytauto Didžiojo kultūros muziejų (toliau – VDKM). Čia A. M. Račkus pradėjo dirbti naujai įsteigto Istorinio skyriaus vedėju ir vadovavo jam iki 1938 m. gegužės 12 d.
   Gyvendamas Amerikoje, A. M. Račkus rinko lituanistinę ikonografinę medžiagą ir jos kontekstą atspindinčią medžiagą. Fotografijose vaizduojama lietuvių išeivių gyvenamoji, darbinė, organizacinė, religinė aplinka, pati įvairiausia veikla, kuria lietuviai užsiėmė emigracijoje. Nuotraukos rinktos iš visų Amerikos valstijų, kur gausiau gyveno emigrantai iš Lietuvos. Šioje kolekcijoje savo dydžiu ir preciziškai sutvarkytomis nuotraukomis išsiskiria fotografo Jono A. Kubiliaus fotografijų rinkinys, kurį sudaro 384 fotografijos. Mažesnes grupes A. M. Račkaus rinkinyje sudaro kitų lietuvių fotografų, kaip antai: V. J. Stankūno, P. Conrado, V. Velžio, P. Pučkoriaus, J. A. Mickeliūno, J. Baltrušo (Baltrušaičio) fotografijos. Lietuvius išeivius ir jų aplinką taip pat fotografavo amerikiečiai fotografai bei fotostudijos: Herbertas Rebmanas, Jackas Thammas, J. M. Macas Fadyenas, „Precin Studio“, „Wyoming Studio“ ir kt. Kai kurios nuotraukos kitoje pusėje pažymėtos antspaudu: Pasaulio lietuvių I Kongreso spaudos parodos eksp. eilės Nr., bylojančiu apie konkrečios fotografijos dalyvavimą minėtoje parodoje Kaune 1935 metais.
   Iš įvardintų fotografų didesniu nuotraukų skaičiumi ir įvairesne tematika išsiskiria V. J. Stankūnas ir P. Conradas. Jie specializavosi fotografuoti lietuvių bendruomenę, fiksavo ne statišką aplinką, o gyvenimą, sukosi įvairių renginių centre. Šių fotografų nuotraukose įamžinti menininkai, sportininkai, visuomenės veikėjai, tiesa, esama ir pavienių architektūros nuotraukų.
   J. A. Kubilius fotografavo lietuvių išeivijos aplinką. Tai valstijų, išsidėsčiusių JAV šiaurės rytų, rytų ir pietryčių dalyse, miestai. J. A. Kubilius apsilankė ir fotografavo dešimtyje valstijų ir septyniasdešimtyje miestų. Kubiliaus fotografijų rinkinyje galima išskirti ciklus įvairiomis temomis: bažnyčių ir vienuolynų aplinka, architektūra, interjerai. Bažnyčioms ir vienuolynams priklausantys pastatai – klebonija, mokykla, svetainė. Daug dėmesio fotografas J. A. Kubilius skyrė žiniasklaidai ir leidybai (dienraščių redakcijos, spaustuvės, leidyklos). Visuomeninė lietuvių išeivijos veikla pristatoma susivienijimų ir draugijų nuotraukomis.
   Dar vienoje gausioje nuotraukų grupėje pristatomi lietuvių verslai paslaugų teikimo, aptarnavimo sferoje (bankai, degalinės, salonai, maisto ir buitinių prekių parduotuvės, kepyklos, restoranai, kavinės / užkandinės, aludės, klubai ir kt.). Pramonės sritį iliustruoja fabrikų nuotraukos. J. A. Kubilius įamžino ir kultūros įstaigas: svetaines-lietuvių sales, teatrus. Lietuviai taip pat teikė medicinos ir farmacijos paslaugas. J. A. Kubilius fotografavo ne tik konkrečius pastatus, bet ir lietuviškumu pasižyminčias gatves. Neįsivaizduojama lietuvių veikla be ūkininkavimo, todėl J. A. Kubilius užfiksavo ir lietuvių ūkius.
   Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugomos fotografijos yra vertinga lietuvių išeivijos aplinkos ikonografinė medžiaga, galinti pasitarnauti įvairioms studijoms apie lietuvių išeivių gyvenseną JAV XX a. 3–4 deš. ir jų įvaizdinimui.

   Vaida Sirvydaitė-Rakutienė

   Tekstas parengtas remiantis ČDM Fototekos ir dokumentacijos skyriaus vadovės Vaidos Sirvydaitės-Rakutienės straipsniu „Lietuvių išeivijos aplinka fotografijose iš A. M. Račkaus rinkinio“, publikuotu Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2019 m.

Parodos objektai

   
 • Amerikos lietuviai. Baldų parduotuvės pastatas

  Amerikos lietuviai. Baldų parduotuvės pastatas, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Baldų parduotuvės pastatas. Fotografo numeracija: „273“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Progress Furniture Krautuvės namai ~ Chicago, ILL.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Amerikos lietuviai. Bendrovės „Vilija“ anglių sandėlis

  Amerikos lietuviai. Bendrovės „Vilija“ anglių sandėlis, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Bendrovės „Vilija“ anglių sandėlis. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „264“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Villijos“ b-ves angliu sandelis ~ Chicago, ILL.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Amerikos lietuviai. Laikraščio „Darbininkas“ redakcijos pastatas

  Amerikos lietuviai. Laikraščio „Darbininkas“ redakcijos pastatas, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Laikraščio „Darbininkas“ redakcijos pastatas. Pasirašyta: „J. A. Kubilius foto.“; fotografo numeracija: „325“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Darbininko“ Namai ~ Boston, Mass.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Amerikos lietuviai. Aušros Vartų parapijos bažnyčia ir klebonija

  Amerikos lietuviai. Aušros Vartų parapijos bažnyčia ir klebonija, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Aušros Vartų parapijos bažnyčia ir klebonija, įsteigta 1925 metais. Pasirašyta: „J. A. Kubilius foto.“; fotografo numeracija: „337“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Aušros Vartų parapijos bažnyčia ir klebonija Įsteigta 1925 – Worcester, Mass“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Amerikos lietuviai. J. Stakio aludė

  Amerikos lietuviai. J. Stakio aludė, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. J. Stakio aludė. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „327“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „J. Stakis aludė Boston, Mass.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Amerikos lietuviai. Ganuprausko odų fabrikas

  Amerikos lietuviai. Ganuprausko odų fabrikas, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Ganuprausko odų fabrikas. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „317“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Ganuprausko skurų fabrikas ~ Lynn, Mass.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Amerikos lietuviai. Marianapolio kolegijos kolonos naktį

  Amerikos lietuviai. Marianapolio kolegijos kolonos naktį, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Marianapolio kolegijos kolonos naktį. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „352“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Marianapolio Kolegijos Koliumnos nakties metu. Thompson, Conn.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Amerikos lietuviai. „Metropolitan State“ bankas

  Amerikos lietuviai. „Metropolitan State“ bankas, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. „Metropolitan State“ bankas. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „263“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Metropolitan State bankas ~ Chicago, ILL.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Amerikos lietuviai. Palangos parko ežeras

  Amerikos lietuviai. Palangos parko ežeras, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Palangos parko ežeras. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „311“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Palangos parko Ežeras – Lawrence, Mass.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Amerikos lietuviai. Lietuvių bankas

  Amerikos lietuviai. Lietuvių bankas, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Lietuvių bankas. Fotografo numeracija: „154“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Lietuvių Banko Namai – Cleveland, O.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Amerikos lietuviai. K. Šidlausko vaistinė

  Amerikos lietuviai. K. Šidlausko vaistinė, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. K. Šidlausko vaistinė. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „324“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „K. Sidlausko vaistinė Boston, Mass.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Amerikos lietuviai. Šv. Kazimiero seserų akademijos namų ruošos klasė

  Amerikos lietuviai. Šv. Kazimiero seserų akademijos namų ruošos klasė, XX a. I p.

  Jonas A. Kubilius

  Amerikos lietuviai. Šv. Kazimiero seserų akademijos namų ruošos klasė. Pasirašyta: „J. A. Kubilius“; fotografo numeracija: „185“; fotografijos aprašymas ant pasporto: „Šv. Kazimiero Seserų akademijos namų ruošos kambarys ~ Chicago, Ill.“; nugarinėje pasporto pusėje antspaudas: „NOTICE Property of JOHN A. KUBIL ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO And shall not be reproduced nor used in any way without written permission John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 6
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.